Ung man får hjälp med öppenvård

Socialt förändringsarbete

Mål & Vision bedriver socialt förändringsarbete med unga vuxna med psykosocial problematik. Vi riktar oss till båda könen och arbetar med förändringsprocesser och utveckling av unga vuxna och deras nätverk. Våra kontor finns i Umeå Västerbotten, Stockholm samt i Malmö Skåne.

Inskrivna i Mål & Vision väljer av egen fri vilja att samarbeta med oss i hopp om att det ska leda till en väsentlig förändring av deras livsföring. Vårt koncept för förändringsarbete hämtas från det salutogena förhållningssättet, där fokus riktas mot det friska och fungerande för att stärka inneboende förmågor mot ett hälsosamt liv.

Utifrån denna grundidé arbetar vi utifrån en etablerad metod som fokuserar på sammanhanget (KASAM). Metoden är indelad i tre delar; “Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet“, motsvarande “Jag förstår, jag kan och jag vill“. Vilket i praktiken innebär att fokusera på att skapa ett så optimalt sammanhang som möjligt för var och en, för bästa möjliga mående. Vikten läggs på den egna personliga utvecklingen i en positiv och trygg miljö tillsammans med fungerande och närvarande vuxna i ett socialt sammanhang.

Att hitta positiva sammanhang för de inskrivna, vare sig det är på praktikplatser, i skolan eller på fritiden är således en viktig beståndsdel i vårt sociala förändringsarbete.

Förändringsarbete

Mål & Vision erbjuder ett genuint psykosocialt förändringsarbete genom att:

  • Begripliggöra situationen individen befinner sig i samt att hur göra den hanterbar.
  • Synliggöra och förklara svårigheter för att få rätt stöd, hantera problematik och inse/förstå sina möjligheter till förändring.
  • Medverka till att individen med rätt verktyg kan påverka sin egen personlig utveckling.
  • Aktivt finnas med i vardagen där individen befinner sig.
  • Betona det positiva, ge beröm och belöna allt positivt.
  • Förtydliga helhetskänslan av en strukturerad tillvaro för att få framtidstro samt att ta kontroll över sin egen situation.
  • Arrangera positiva sammanhang och sammankomster där individen ska utvecklas och inspireras. Det kan vara genom arbetsplatsbesök, fritidsaktiviteter eller strukturerade samtal och processinriktade möten kring livskunskap, självkänsla, självförtroende, värderingar, kriminalitet och missbruk.
  • Erbjuda en helhetssyn – allt ifrån boende, ekonomi och sysselsättning till fritid och nätverk.

Kontakta oss

För frågor och mer information kontakta någon av våra orter.